Normatives

R

ISO 9001

Certificació de Sistemes de Gestió de la Qualitat per tal de millorar la competitivitat i augmentar la satisfacció del client.

R

ISO 14001

EMAS: Certificació de Sistemes de Gestió Ambiental per tal de racionalitzar i optimitzar la gestió dels recursos i així millorar el compromís ambiental de l’empresa i assegurar el compliment de la normativa ambiental.

R

OHSAS / ISO 45001

Sistemes de gestió de seguretat i salut en el treball, per tal de garantir la seguretat dels treballadors, la coordinació empresarial i el compliment legal de Prevenció de Riscos Laborals.

R

ISO 22000

Food Safety System Certification. Requisits per a un sistema de gestió d’assegurament de la innocuïtat dels aliments al llarg de la cadena alimentària.

R

APPCC

Anàlisis de Perills i Punts de Control Crítics. Procés sistemàtic preventiu per a garantir la innocuïtat dels productes al llarg de la cadena de producció i/o distribució, de forma lògica i objectiva.

R

GMP

Good Manufacturing Practise. Amb el concepte de garantia de qualitat, assegura que els productes es fabriquen de manera uniforme i controlada, d’acord amb les normes de qualitat adequades segons ús dels productes, i conforme a les condicions exigides per a la seva comercialització.

R

GDP

Good Distribution Practise. Estàndards que garanteixen que la qualitat d’un medicament es manté al llarg de la cadena de distribució de manera que els medicaments autoritzats es distribueixen sense alteració de les seves propietats.

R

ISO 14644

Sales netes i locals annexes controlats.

R

ISO 13485

Medical devices. Norma que garanteix que els productes sanitaris que es fabriquen, es distribueixen o s’utilitzen, són segurs, s’adeqüen a l’ús previst i compleixen amb els requisits legals.

R

ISO 17025

Requisits generals per a la competència de laboratoris d’assaig i calibració.

R

EFQM

Model d’excel·lència Europeu. Ofereix una eina integral que té com a objectiu ajudar a les organitzacions a conèixer millor el seu sistema, realitzar un anàlisis objectiu, rigorós i estructurat de funcionament, i en conseqüència millorar la seva gestió.

R

ISO 50001

Sistemes de gestió d’EFICIÈNCIA ENERGÈTICA, amb l’objectiu de realitzar millores continues i sistemàtiques del rendiment energètic de les organitzacions.

R

IFS

International Featured Standards. Les diferents normes IFS son utilitzades per fabricants i distribuïdors a nivell mundial, per a poder donar resposta a les exigències de qualitat, transparència i eficiència que resulten de la globalització.

R

BRC

Global Standard for food safety. Garantia de legalitat, seguretat i qualitat dels productes fabricats. L’objectiu és assegurar que els proveïdors compleixen amb uns requisits que garanteixen la salubritat dels seus aliments.

ALTRES

R

Auditories Internes d’alt valor afegit: Identificar punts dèbils i punts forts del Sistema de Gestió d’una empresa o activitat, comprovar el compliment de la normativa vigent i avançar en el marc de la millora contínua.

R

Auditories a Proveïdors

R

Auditories Legals, per ajudar a les empreses a identificar la normativa de seguretat , seguretat industrial i medi ambient que li és d’aplicació

R

Formació de Treballadors en matèria de qualitat, Medi ambient, Seguretat alimentària i PRL

R

Manuals d’autoprotecció

R

Plans i programes de manteniment de màquines i equips

R

Assessorament REACH

R

Estudis ergonòmics, inspeccions de seguretat, adequació maquinària

R

Elaboració de documentació a presentar a l’administració:

– Residus: autorització com a productor, pla de minimització, declaració anual, declaració d’envasos, tramitació de NP, FA etc.
– Pla empresarial de prevenció d’envasos (PEP) i informes de seguiment
– Aigües residuals: Cànon i autorització d’abocaments, minimització d’abocaments, etc.
– Aire: Control d’emissions i Plans de gestió de dissolvents i plans de reducció (COV’s)
– Contaminació del sòl: informes preliminars i de situació

“Som el que fem dia a dia, de manera que l’excel·lència no és un acte, sinó un hàbit”
ARISTÓTELES

“Apropa’t al màxim als teus clients. De fet, tant a prop que els puguis dir el que necessiten molt abans que ells se’n adonin per si sols”
STEVE JOBS

“Qualitat significa fer les coses ben fetes quan ningú t’està mirant”
HENRY FORD